Ordensregelement - Grundejerforeningen Sandager

Gå til indhold

Hoved menu:

Ordensregelement

ORDENSREGLEMENT FOR GRUNDEJERFORENINGEN ”SANDAGER”

Formålet med dette reglement, som er udarbejdet i henhold til grundejerforeningens vedtægter § 6, er at gøre opholdet på grundene så behageligt som muligt for samtlige beboere både sommerhusbeboere og fastboende. Reglementet supplerer de bestemmelser, der står i de tinglyste servitutter for udstykningen i 1961 og for de ejendomme, som er bygget på parceller fra før denne udstykning.
Både de enkelte medlemmer og bestyrelsen er berettiget til at påtale overtrædelse af reglementet, som grundejerforeningens medlemmer bedes overholde.

Færdsel:
Ved færdsel til og fra grundene bør hastigheden højst være 30 km i timen, som det fremgår af skiltene og rumlestriberne på de største veje i området. Hurtig kørsel over rumlestriberne giver støj hos naboerne og skal derfor undgås. Parkering bør ske på grundene, således at parkering i vejsiderne kun anvendes af gæster.

Støj:
Støjende maskiner, f. eks. motorsave, græsslåmaskiner, jordfræsere o. lign. bør kun anvendes på tidspunkter, hvor naboerne ikke generes heraf og ikke om aftenen.
Støjende maskiner bør generelt hele året kun anvendes på hverdage inkl. lørdage mellem 9,00 – 12,00 og 15,00 – 19,30 og på søn- og helligdage mellem 9,00 – 12,00.
Den enkelte grundejer bør sørge for, at støjende og generende adfærd, herunder vedvarende hundegøen og høj musik for åbne vinduer fra ejendommens beboere og besøgende, undgås. Ved afholdelse af større fester bør naboer adviseres.

Vedligeholdelse:
Hver grundejer skal holde rabatten mellem sin grund og kørebane, samt kørebanen til vejmidte, ryddelig og herunder efter behov feje vejkanten, således at vejbrønde ikke tilstoppes. Græsrabatten skal slås så ofte, at ukrudtet ikke når at kaste frø og vækst af græs og ukrudt i kanten af vejbanen og i sprækker i asfalten skal fjernes. Grundene bør vedligeholdes og græsset så vidt muligt slås så ofte, at ukrudt ikke spredes i området. Der må ikke placeres permanente genstande som sten, planter eller hegn i rabatterne.
Vedrørende stierne, påhviler det de tilgrænsende parceller at vedligeholde stierne og deres rabatter og klippe de tilgrænsende hække, så passage kan ske uhindret.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af ovennævnte vedligeholdelse af græsrabatter og/eller stipassage skriftligt påbyde den enkelte grundejer, at denne vedligeholdelse iværksættes straks. I tilfælde af fortsat manglende vedligeholdelse - trods skriftligt påbud - kan bestyrelsen igangsætte denne for ejerens regning.

Tvistigheder og uoverensstemmelser:
Tvistigheder og uoverensstemmelser mellem parcelejere bedes løst i mindelighed. Tvistigheder og
uoverensstemmelser mellem parcelejere vedrørende hække, hegn, træer, carporte, skur m.v. henvises til
relevante tinglysninger, Hegnssynet, Helsingør kommune, Politiet o.a. myndigheder.

Vedtaget på generalforsamlingen 30062013
Vedtaget på generalforsamlingen 24062018
 
Har du spørgsmål? Kontakt formanden her.
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu